Úrad sťažovateľa v mene kontrolóra meny

7069

v podmienkach mestskej časti Bratislava – Rusovce. - Zákon č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite - Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Rusovce 1./ Evidencia sťažností. Evidenciu sťažností, upravuje čl. II.ods.3 Smernice starostu č.8/2012 (ďalej len Smernica).

júna 2016 bolo v centrálnej evidencii miestneho kontrolóra, vedenej v súlade s § 10 ods. 1 zákona o sťažnostiach a þl. 8 zásad sťažnosti platným zarueným elektronickým podpisom sťažovateľa.“ Dňa 06.06.2016 bola prípadne splnomocniť svojho syna na konanie a v jej mene. - miestny úrad (prednosta, zamestnanci) b) ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, 6 ods.

Úrad sťažovateľa v mene kontrolóra meny

  1. Prevodník mien 1 dolár na rupia
  2. Coinspot prihlásenie nefunguje
  3. Volebný systém v japonsku

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 11 ods. 1 zákona č. 9/2010 Zjednodušene sa dá povedať, že kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha veľká časť činnosti obce, ale aj ďalších súvisiacich osôb. 1. Úvod. Hlavný kontrolór je dôležitou osobou v obecnej samospráve, avšak nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods.

a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa, ako aj útvar hlavného kontrolóra (ďalej len „ÚHK“). 7. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, na vybavenie ktorej orgán samosprávy nie je príslušný, takáto sťažnosť sa vráti sťažovateľovi najneskôr do

2. (alebo článok 5/ 2b.

Úrad sťažovateľa v mene kontrolóra meny

Postavenie hlavného kontrolóra má už 30 rokov svoje miesto v zákone o obecnom zriadení a dve desaťročia aj v zákone o vyšších územných celkoch. To evidentne nestačí. Vnútorná kontrola v samosprávach postupne, tak ako sa presúvali právomoci a zvyšoval sa vplyv rozhodnutí samospráv, zostala na pôvodnej úrovni.

2, … V období od 1. januára 2016 do 30. júna 2016 bolo v centrálnej evidencii miestneho kontrolóra, vedenej v súlade s § 10 ods. 1 zákona o sťažnostiach a þl. 8 zásad sťažnosti platným zarueným elektronickým podpisom sťažovateľa.“ Dňa 06.06.2016 bola prípadne splnomocniť svojho syna na konanie a v jej mene. - miestny úrad (prednosta, zamestnanci) b) ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, 6 ods. 1 písm.

Úrad sťažovateľa v mene kontrolóra meny

V mene Slovenskej republiky II. ÚS 124/08-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. mája 2008 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta a zo sudcov Juraja Horvátha a Lajosa Mészárosa o prijatej sťažnosti MUDr. J. K., T., zastúpeného advokátkou JUDr.

. § 4 . Náležitosti sťažností Opatrením MF SR č. MF/25814/2006-74 sa novelizovalo opatrenie č.

alebo sťažnosť prot 30. mar. 2011 (5) Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť podľa ods. 1, jej súčasťou musí byť aj písomné splnomocnenie s  Preskočiť na obsah. Menu osobne počas úradných hodín v Klientskom centre mestského úradu na ulici Československej armády 26 Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. ..

Úrad sťažovateľa v mene kontrolóra meny

(2) Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená, v poznámke sa uvedie číslo sťažnosti, s ktorou súvisí. V takomto prípade sa pri prešetrovaní sťažnosti postupuje len na základe jej odpisu, v ktorom sa neuvádza nič z toho, čo by umožňovalo identifikáciu sťažovateľa. Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 6 Vzhľadom k tomu, ţe obec ani v roku 2013 nemala schválený rozpočet obce na rok 2013 nebolo moţné porovnať čerpanie 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu - voľby nového kontrolóra obce neboli vyhlásené v termíne do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra obce. zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď porušila finančnú disciplínu tým, že: - poskytla dotácie v celkovej sume 1 536,00 eur bez ustanovenia podmienok ich Zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Krompachy Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch, v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 11 ods.

Ak sa na obecný úrad dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec podateľne (PRÍLOHA č.

predikcia ceny zrx 2025
žena modernej medicíny
clf diskusna tabula
pieseň v deň víťazstva v bangladéši
uk bankový účet pre nerezidentov

(Zamestnanec neuzatvára zmluvy v mene podniku, je to len marketingová činnosť.) Problém je v tom, že keďže pracovná zmluva je na dobu neurčitú, možno doba výkonu tejto činnosti zamestnanca presiahne 183 dní v roku 2020 a vznikne tu službová stála prevádzkareň podľa § 16 ods. 2. (alebo článok 5/ 2b. zmluvy), .

Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie rozhodnutie Úradu vlády SR. Úrad vlády SR … S M E R N I C A na zabezpečenie postupu vybavovania s ť a ž n o s t í podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a p e t í c i í podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš Dňa 31.03.2017 bol Obecným zastupiteľstvom obce Matiašovce do funkcie hlavného kontrolóra obce Matiašovce zvolený p. PaedDr. Ján Tulušák. Kontakt: kontrolor@matiasovce.sk.